Home Worship Planning Planning Resources Ариун Зоогийн Утга Учир

Ариун Зоогийн Утга Учир

The Meaning of Holy Communion - Mongolian CoverThis booklet is designed to provide a brief introduction to the meanings and practices of Holy Communion in The United Methodist Church in the Mongolian language.

Энэхүү гарын авлага нь Нэгдсэн Методист чуулганд хэрэгжүүлдэг Ариун Зоогийн ёслолын утга учир, ёслолын үйл явцыг товч танилцуулахын тулд хэвлэгдсэн. 2004 онд Нэгдсэн Методист чуулганы нэгдсэн хурлаар батлагдаад 2012 онд дахин батлагдсан “Энэ Ариун ер бусын байдал: Ариун Зоогийн талаарх Нэгдсэн Методист чуулганы ойлголт” (This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy Communion – цаашдаа ТНМ гэж товчилно) хэмээх номын агуулгад тулгуурлан тус номыг хэвлэлээ. Бид Ариун Зоогийн утга учрын тухайд тулгуур болсон төдийгүй нийтлэг хэд хэдэн асуултыг судлан үзнэ. Библи нь Ариун хүнс (holy meal) – ний талаар юуг хэлдэг вэ? Ариун Зоогтой холбоотой янз бүрийн нэршлүүдийн илэрхийлж буй зүйлс нь юу болох, эдгээр нэршлүүд нь Ариун Зоогийг ойлгоход бидэнд ямар хэрэгжүүлэлтийг бий болгох вэ? Ариун Зоогийн ёслол (Нэгдсэн Методист чуулганы магтуу ба мөргөлд эмхэтгэгдсэн Ариун Зоогийн асуулт, Word and Table in The United Methodist Hymnal) – ын суурь болон хэлбэр нь Ариун Зоогийн ойлголтонд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? Эзэний Зоогийн ширээн дэх агуу талархлын залбирал (The Prayer of Great Thanksgiving) гэж юу вэ? Чуулганы амьдралд мөн чуулганы амьдралын төлөөх Ариун Зоогийн үүрэг нь юу вэ? Ариун Зоогийг хэдэн удаагийн давтамжтайгаар үйлдэх вэ? Яагаад чуулган тус бүрийн үйлддэг Ариун Зоогт хэлбэрийн хувьд ийм олон ёслол байдаг вэ? Энэхүү гарын авлага нь дээрх утга агуулгатай холбоотой асуултаас гадна Ариун Зоогийн ёслолтой холбон байнга тавигддаг асуултуудад хариулах болно. Ялангуяа Ариун Зоогийг хэн удирдах талаар, Ариун Зоогт ашигладаг талх болон усан үзмийн дарсыг хэрхэн хэрэглэх тухай, өөрчлөгдөж байгаа дижитал чуулганы соёлд хэрхэн хандах талаарх асуултуудад хариулна

DOWNLOAD Ариун Зоогийн Утга Учир [PDF]Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related