Home Worship Planning Planning Resources Итгэгчийн Андгай Тангараг

Итгэгчийн Андгай Тангараг

Our Membership Vows - Mongolian CoverThe booklet, Our Membership Vows in The United Methodist Church, is published in the Mongolian language.

Нэгдсэн Методист чуулганы итгэгч гишүүний андгайн талаарх ярилцлагад оролцож байгаад баяртай байна. Та Есүс Христийн талаарх өөрийн итгэлээ ил тод, нээлттэйгээр илчлэн зөвшөөрч Нэгдсэн Методист чуулганы итгэгч гишүүн болох талаар бодож байж болох юм. Та өөр урсгал чиглэлийн чуулганаас Нэгдсэн Методист чуулганд шилжин ирж байж ч болох, эсвэл өнгөрсөн хугацааны туршид Нэгдсэн Методист чуулганы итгэгч байсан байж болно. Эдгээрийн аль нь ч байсан бай, чуулганы итгэгч гишүүний андгайг чин сэтгэлээсээ тунгаан үзэх нь нэн чухал. Яагаад гэвэл, энэ нь Христийн дагалдагч болохын хувьд хийх ёстой хамгийн энгийн зүйлсийн хураангуйг зааж байгаа юм.

DOWNLOAD Итгэгчийн Андгай Тангараг [PDF]Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related