Home Equipping Leaders Pacific Islander Kaveinga Lotu Sānuali – Siune 2024

Kaveinga Lotu Sānuali – Siune 2024

Stock grass growing

Sānuali: Ke tau toe kamata fo’ou, `i he Tui mo e Ngāue, ‘o Tali ‘aki ‘a e Ui `a e Tamaí kuo fou mai `i hotau Papitaisó. / Let us begin anew by responding in faith and action, to our Father who has called us through our baptismal.

‘Ahongofua 1: “Ke tau toe kamata fo’ou, `i he Tui mo e Ngāue” ki ha faka-Melino ki he tau ‘oku lolotonga hoko ‘i he vā ‘o Ukraine mo Lūsiá kae’uma’ā ‘a ‘Isileli mo e kau Tautoitoi Hamas (‘Aisea 60: 1-2).

Sāpate ‘o e ‘Epifaní: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau tukupā he kamata’anga ‘o e ta’ufo’oú ni, ke “Taki” kitautolu ‘e he “Fetu’u” na’á ne taki mai ‘a e kau Poto mei he Hahaké, ke a’u ki he Valevale Tapú (Matiu 2: 9-10).

Ahongofua 2: “Ke tau toe kamata fo’ou, `i he Tui mo e Ngāue” ke “fakaongoongolelei’i ‘a e ‘Otuá ‘i he’etau ngaahi me’a fakasinó” pea tau lotu ‘o kole ki he Laumālie Mā’oni’oní ke ne tokoni’i kitautolu (1 Kolinito 6: 19-20).

Sāpate Hono 2 Hili e ‘Epifaní: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau lotu ma’á ‘etau fānau akó pea mo e feinga ‘oku nau faí. Tauange pea mo e ‘Otua ‘oku toka mei ma’anangá ke ne huluhulu mo fakamaama, fakalotolahi’i mo malu’i kinautolu ‘i he ta’u fakaako kuo nau kamatá ni (Saame 139: 1-6).

‘Ahongofua 3: “Ke tau toe kamata fo’ou, `i he Tui mo e Ngāue” ke faingofua ha’atau si’aki ‘a e ngaahi “mafai” mo e “tu’unga” na’a tau fa’a falala aí ka tau unga pe kia Sihova ko hotau hūfanga lau’itānití (Saame 62: 5-8).

Sāpate Hono 3 Hili e ‘Epifaní: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau pole “Ke tau toe kamata fo’ou, ‘i he Tui mo e Ngāue, ‘o Tali ‘a e Ui ‘a e Tamaí kuo fou mai ‘i hotau Papitaisó” ke hoko ko ‘ene kau ako (Ma’ake 1: 17-18).

‘Ahongofua 4: “Ke tau toe kamata fo’ou, `i he Tui mo e Ngāue” ke poupou mo fakamanavahake kinautolu si’otau kaungā fononga ‘oku “kamata tuí” (1 Kolinito 8: 9-11).

Sāpate Hono 4 Hili e ‘Epifaní: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau hapai ‘i he lotu ‘anautolu kotoa pe ‘oku lolotonga lotomo’ua mo lotohoha’a koe’uhi ko ha faingata’a ‘i he hala fonongá (Ma’ake 1: 25-27).

‘Ahongofua 5: “Ke tau toe kamata fo’ou, `i he Tui mo e Ngāue” pea tau hūfia si’i kau toulekeleka kotoa pē ‘o e Siasí ke fakamonū’ia mai si’i fakatōtōla’ā ‘oku faí (‘Aisea 40: 29-31).

KO E LAU FOLOFOLA FAKA’AHO

Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related


Subscribe

* indicates required

This is a bi-monthly email where you’ll receive the highest quality resources to support your disciple-making process. Everything from Helpful Articles, New Webinar Series and Podcasts, Discounted Teaching Series, and so much more!

Please confirm that you want to receive email from us.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please read our Privacy Policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.