Home Equipping Leaders Pacific Islander NGAAHI KAVEINGA LOTU – SIULAI KI TĪSEMA 2024

NGAAHI KAVEINGA LOTU – SIULAI KI TĪSEMA 2024

Candles in Church Service 72px

SIULAI: “’Oku fakaivia kitautolu ‘e he’ene Kelesí ke tau Kumi ki he ‘Otua ‘oku Hulu, Mohu mo Ope atú. / God’s Grace Empowers Us to Seek God's abundance.”

‘Ahongofua 1: Ke tau fakafeta’i mo tuku kolōlia ki he ‘Otua ‘oku “Hulu, Mohu mo Ope atú” ‘i He’ene ‘alo’ofa ‘o ne ‘omeia kitautolu ki he kamata’anga ‘o e ta’u faka-Konifelenisí ni (Saame 48: 8-10).

Sāpate, Siulai 7: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau hapai ‘i he lotu kinautolu ‘oku fehikitaki ‘i he ta’u faka-Konifelenisí ni ke “Fai honau fakaiviá ‘e he Kelesi Hulu, Mohu mo Ope atú ‘a e ‘Otua na’á ne fai honau Uí” (Ma’ake 6: 7-13).

‘Ahongofua 2: Ke tau hūfia ‘a e kau Fakafofonga ki he Fakataha ‘a e Vahenga Uesite ‘o e UMC (Western Jurisdiction) ke fakaivia, huluhulu mo fakamaama ‘enau fai tu’utu’uní ‘e he “’Otua ‘oku Hulu, Mohu mo Ope atú” (Saame 24: 3-6).

Sāpate, Siulai 14: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea hapai ‘etau fānau ‘oku tutuku mai mei he Akó ke “Fakaivia kinautolu ‘e he’ene Kelesi” ‘i he ngaahi polokalama ‘oku nau kau ki ai he lolotonga ‘enau malolo mai (‘Efeso 1: 11-12).

‘Ahongofua 3: Ke tau hūfia kinautolu ‘oku ongo’i mafasia mo ongosia ‘i honau laumālié koe’uhi ko ha ngaahi faingata’a ‘oku nau fekuki mo ia ‘i he halafonongá, ‘oku kei hulu ‘ānoa pe ‘ene Kelesí ma’a ‘etau ngaahi me’á” (Saame 89: 30-35).

Sāpate, Siulai 21: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakamālō mo fakafeta’ia ‘a e ‘ofa lahi ‘oku tau toloto monu’ia ai mei he “’Otua ‘o e Hulú, Mohú mo Ope atú” (Ma’ake 6: 34).

‘Ahongofua 4: Ke tau tautapa ki he ‘Otua ‘oku tau kumi ki ai ke ne nofo’ia ‘etau mo’ui kae lava ke tau “aka loloto ‘i he’ene ‘ofá” mo tau ‘ilo kānokato ai e lahi faufau ‘o e ‘ofa ‘a Kalaisí (‘Efeso 3: 17-19).

Sāpate, Siulai 28: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakafeta’i mo tuku kolōlia ki he ‘Otua ‘oku Hulu, Mohu mo Ope atu ‘ene ‘ofá he me’a ‘oku tau ‘amanaki atu ki aí” (Sione 6: 8-13).

‘AOKOSI: “Ke tau nofo malu ‘i he ‘Ao ‘o e ‘Otua Ta’emahakuleá pea Tali ‘ene Ngaahi Me’a’ofa Funganí. / “Remain in the Presence of The Divine And Accept All His Wonderful Gifts.”

‘Ahongofua 1: Ke tau fakafeta’i he’etau tu’uta ki he kamata’anga ‘o e mahina fo’oú ni pea tau kau fakataha pe mo hotau Siate folaú, “Ke tau nofo malu ‘i he ‘Ao ‘o e ‘Otua Ta’emahakuleá pea Tali ‘ene Ngaahi Me’a’ofa Funganí” (‘Efeso 4:1-6).

Sāpate, ‘Aokosi 4: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau ‘Tali ‘a e Me’a’ofa Fungani’ ‘a e ‘Otuá ke hoko ko hotau ‘oho he hala fononga ‘o e mahina fo’oú ni (Sione 6: 35).

‘Ahongofua 2: Ke tau nofo’aki tali ‘i he malumalu ‘o e ‘Otua Ta’emahakuleá pea fakapapau’i ‘oku tu’u ‘etau ‘amanakí ‘ia Sihova ko hotau Huhu’i mo Fakalaloá (Saame 130: 5-8).

Sāpate, ‘Aokosi 11: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau tautapa ki he Laumālie Mā’oni’oní ke ne ngaohi ‘etau mo’uí ke tau lava ‘o ‘fa’ifa’itaki ki he ‘Otua Ta’emahakuleá’ (‘Efeso 4: 31-33).

‘Ahongofua 3: Ke tau Tali ‘a e Me’a’ofa Fungani kuo foaki mai ‘e he’etau Tamai faka-Hēvaní pea tau fakapapau ai ke nofo ma’u ‘iate Ia ‘o hangē ko ‘Ene nofo ma’u ‘iate kitautolú (Sione 6: 54-56).

Sāpate, ‘Aokosi 18: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau tautapa ki he Laumālie Mā’oni’oní ke ne fakaivia mo fakamaama ’etau fānau kuo ‘osi fokotu’ú mo kinautolu ‘oku teu ke foki ki he akó (Saame 111: 10).

‘Ahongofua 4: Ke tau kau fakataha pe ‘i hono hūfia hotau kaungā lotú mo e kāinga lotu kotoa pē ke tau lava ‘i he tokoni mai ‘a e ‘Otua Ta’emahakuleá ‘o tu’u “ki he ngaahi tu’utu’uni kākā” ‘a e filí (`Efeso 6: 10-13).

Sāpate, ‘Aokosi 25: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau ‘Tali ‘a e Me’a’ofa Fungani’ ‘a e ‘Otua Ta’emahakuleá ‘o le’o matapa ‘i hono falé mo nofo ‘i hono loto’ā” (Saame 84: 10-11).

‘Ahongofua 5: Ke tau Tali ‘a e Me’a’ofa Fungani kuo tāpuekina ‘aki kitautolu ‘e he ‘Otua Ta’emahakuleá – ke tau “vave ki he fanongó kae tuai ki he leá mo e ‘itá” (Semisi 1: 19-21)

SEPITEMA: “Lea ‘aki e Mo’oní mo e Poto ‘o e ‘Otuá ke ‘Ilo ai e Hala ki Hono Pule’angá. / Speak God’s Truth and Wisdom Bringing light to God’s Kingdom.

Sāpate, Sepitema 1: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau “Lea ‘aki e Mo’oní mo e Poto ‘o e ‘Otuá ke ‘Ilo ai e Hala ki Hono Pule’angá” (Ma’ake 7: 5-8).

‘Ahongofua 1: Ke tau fakafeta’i koe‘uhi ko ‘etau ma’u ‘a Sīsū Kalaisi ke ne kei fai hono tufunga’i ‘etau mo’ui faka’ahó pea tau hūfia mo ha’a Fafine mo e teu ‘o e Kātoanga Tali Ui mo’ui ki hotau ‘Eikí he mahiná ni ( Ma’ake 7:28-30)

Sāpate, Sepitema 8: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea lotua ‘a kinautolu ‘oku masivesiva ‘i he tuí ke tokoni mai ‘a e Laumālie Mā’oni’oní ‘o fakakoloa kinautolu ‘aki ‘ae tui pīkitai ki hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí (Semisi 2:1-7).

‘Ahongofua 2: Ke tau fakafeta’i ‘i he faingamālie ‘oku kei kalanga ai ‘a Potó, koe‘uhi ko ‘etau hehemangofua ‘i he taki ‘a e matelié ka kuó ne ‘ofa ‘aki mai ‘a e Laumālie Mā’oni’oní pea mo e “lea ‘o e mo’ui” (Palovēpi 1: 20-23).

Sāpate, Sepitema 15: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau kau fakataha pe ‘i he lotu mo e fakatauange “ke hoko ‘o lelei ki he’ene ‘Afió” ‘a ‘etau ngaahi leá mo ia ‘oku tau fakakaukau’í ‘i he taimi kotoa pe (Saame 19: 14).

‘Ahongofua 3: Ke tau tautapa ki he Laumalie Ma’oni’oni ke ne tokoni’i kitautolu ke tau muimui ‘o fai kia Sīsū Kalaisi mo ‘ene ngaahi taki talá ka tau ma’u ai ‘a e Pule’angá (Ma’ake 9: 33-37).

Sāpate, Sepitema 22: “Ke tau lotua mo hūfia si’i ngaahi fāmili kotoa pe ‘o e Siasí ke kei hanga ‘e he maama ‘a e ‘Otuá ‘o fai honau tatakí ‘i he hala ‘o e mo’ui ta’engatá (Saame 1).

‘Ahongofua 4: Ke tau lotu mo fakafeta’i pea tuku kolōlia koe‘uhi ko e ‘Otua ‘oku tau lotu ki aí ‘okú ne tali ‘etau kolé peá ne fakaai ‘etau me’a kotoa pe (‘Eseta 7: 1-6).

Sāpate, Sepitema 29: “Ke tau lotu mo hūfia hotau kaungā fononga ‘i he mo’uí ni ke kei faka’utumauku pe ‘etau lotú ‘o tefito ‘i he tui pea fevete’aki mo fehūfia’aki ‘etau ngaahi tōnounoú ka tau ma’u ‘a e mo’uí (Semisi 5: 15-16).

‘OKATOPA: “Ke Fai ‘aki ‘a e Kelesi ‘oku Fo’ou ‘etau Hū Tōtōakí Ka ne Fai ‘e ia hotau Fakatau’atāiná. / With Renewed Grace, Worship in God’s Presence thus Revealing Our Sacred Worth.

‘Ahongofua 1: Ke tau fakafeta’i he’etau tu’utá pea tau kau fakataha pe mo hotau fakataulama ki he mahina ko eni, “Ke Fai ‘aki ‘a e Kelesi ‘oku Fo’ou ‘etau Hū Tōtōakí Ka ne Fai ‘e ia hotau Fakatau’atāiná” (Saame 26).

Sāpate, ‘Okatopa 6: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau kau fakataha mo hotau kaungā kalisitiane kotoa pē ‘i māmani ‘i he fakamo’oni ‘oku tau TAHA ‘i he Komiunioni Toputapú” (Hepelu 1: 1-3).

‘Ahongofua 2: “Ke Fai ‘aki ‘a e Kelesi ‘oku Fo’ou ‘etau Hū Tōtōakí” ki he ‘Otua ‘okú ne aoniu ‘a e ‘univeesí pea fakaafe’i hono Laumālié ke ne malu’i kitautolu mei he fili ‘okú ne lama faka’aho ‘etau mo’uí” (Saame 22: 1-5).

Sāpate, ‘Okatopa 13: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau hūfia kinautolu kotoa pe ‘oku faingata’a’ia fakaesino, ‘ekonomika, sosiale mo fakalaumālie ki hotau Taula’eiki Lahi ‘okú ne toka ‘afio’i ‘etau me’a kotoa pē” (Hepelu 4: 14-16).

‘Ahongofua 3: Ke tau lotu mo fakafeta’i pea fakamālō ki he ‘Otua ‘alo’ofa ‘okú ne fai hotau ‘ofa’í, tokanga’i mo malu’i neongo ‘etau tōnounou mo vaivai he halafonongá” (Siope 38: 34-41).

Sāpate, ‘Okatopa 20: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké,pea tau tulituli ke tau talangofua ki he ‘Otua ‘o hange ko e talangofua ‘a Sisu ki he ‘Otua ‘a ia ne hoko ai ko e Taula’eiki Lahi ‘i he ‘alunga ‘o Melekiseteki” (Hepelu 5: 6-10

‘Ahongofua 4: Ke tau lotu mo fakafeta’i pea tuku kolōlia ‘i he ‘ofa kotoa ‘a e ‘Otuá kuo tau lave ai, pea tau tukupā ke fai hono finangaló ‘o tatau ai pē, pe ko e hā ‘a e tūkunga ‘oku tau ‘i ai ‘i he halafonongá (Saame 34: 1-8).

Sāpate, ‘Okatopa 27: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea ke fakama’u hifo ‘etau tui ki he ‘Otuá, ka tau ‘oho’ohovale he ngaahi me’a fakaofo te ne fai ke tau mamata mo lave ai” (Ma’ake 10: 46-52).

NOVEMA: “’Oku Tā Hotau Uhó ‘e he ‘Otua ‘okú ne fai hotau Tauhí pea tau Tau’ataina ki He’ene Mo’oní mo ‘Amanakí. / We are His Creation, Whom He Cares for, Giving Us the Freedom to His Truth and Hope.

‘Ahongofua 1: Ke tau fakafeta’i ki he ‘Otua na’á ne “Tā hotau uhó” mo fai hotau tauhí ‘o tau a’usia mo’ui ai ‘a e mahina fo’oú ni pea tau pole ke muimui ki he ‘Otuá ‘o a’u ki he ngata’anga ‘o ‘etau mo’uí (Lute 1: 16-18).

Sāpate, Novema 3: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakahikihiki’i ‘a e ‘Otua ko hotau Tauhí mo Fakamo’uí pea ke tau falala mo tauhi kiate Ia ko hotau Monū’ia’angá” (Saame 146: 5-10).

‘Ahongofua 2: “Ke tau fakahikihiki’i ‘a e ‘Otuá mo ‘Ene ‘ofá pea tau falala ki Ai ke fai hotau tauhi mo e ngaahi tofi’a (fānau) kuo foaki ma’atautolú ke nau hoko ko e tāpuaki ki he fāmili mo e Siasi” (Saame 127).

Sāpate, Novema 10: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakafeta’i he ‘oku malava ‘e he ‘Otuá ke fakaato hotau ngaahi mafasia’angá ‘o hangē ko Luté pea fai hotau fakakakato ke ‘i ai ha Koeli ‘i he fāmilí mo e Siasí” (Lute 4: 13-17).

‘Ahongofua 3: “Ke hakahaka hotau lotó ‘ia Sihova ko hotau mo’ui ‘anga mo malohingá he ko hotau ‘Otua ia ‘oku ‘ikai ha taha ke tatau mo ia pe kakunga” (1 Samuel 2: 1-4).

Sāpate, Novema 17: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakafeta’i ki he ‘Otua koe‘uhi ko Sīsū ko hotau Taula’eiki Lahi, pea tau pole ai ke tau ‘unu’unu atu ‘i he mo’oni mo e tui ki he taloni ‘o ‘Ene kelesí ke fai ai hotau fakahaohaoá” (Hepelu 10: 19-25).

‘Ahongofua 4: “Ke tau hūfia ke fai ‘apasia mo mā’oni’oni hotau lakanga tauhí ‘i he fāmilí mo e Siasí ka tau hoko ko e tu’amelie ‘anga ki he kaha’ú, pea tau fai kovinanite te tauhi kia Sihova ko hotau fakamo’ui‘anga” (2 Samuela 23: 1-7).

Sāpate, Novema 24 (Tu’i ‘a Kalaisi): “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau hū mo punou ki he Tu’i lau’itāniti na’á ne tā hotau uhó mo fai hotau tauhí ‘o a’u mai ki he ‘ahó ni” (Sione 18: 33-37).

‘Ahongofua 5: “Ke tau tokateuteu mo e fakatu’amelie ki he hoko mai ‘a e Fanautama ‘a Tangatá ‘aki ‘etau fa’a lotu mo e lau Folofola telia na’a tau ta’etokanga pea ‘ikai ke tau ‘inasi he koloa ‘o ‘Itāniti kuo teuteu ‘e he ‘Otuá ma’atautolú” (Luke 21: 29-31).

TISEMA: “Ke tau Vēkeveke Ke Talitali Fiefia ‘a Hotau ‘Imānuelá ke Taki Pea He’ikai Hē ‘Etau Fonongá. / Let Us Celebrate and Welcome our Immanuel who Will Never Lead Us Astray.”

Sāpate, Tisema 1: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakafeta’i he’etau a’usia mo’ui ‘a e mahina tuku ‘o e ta’ú pea tau tautapa ki he ‘Otua ko hotau Sitikenú ke fakaai ‘ene tala’ofa ke feia ‘a e fai fakalao mo e faitotonu ‘i he Siasi, fonua, mo māmani” (Selemaia 33: 14-16).

‘Ahongofua 1: “Ke tau hūfia ke tupulekina ‘o lahi hake ‘etau ‘ofá mo e poto fakae’otuá koe‘uhi ke tau ‘ilo ‘a e me’a ‘oku leleí - ke tau ta’emele ai mo mā’oni’oni ‘o a’u ki ha hokomai ‘a Kalaisi” (Filipai 1: 9-11).

Sāpate, Tisema 8: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea ke tau tautapa ki he Laumālie Mā’oni’oni ke ne tokoni’i kitautolu “ke ta’eteteki ‘etau ngāue ki he ‘Eikí” (Luke 1: 68-79).

‘Ahongofua 2: Ke tau kau fakataha pe mo e Siate Folau ‘oku tau faka’osi ‘aki e ta’u fakakoloá ni, “Ke tau Vēkeveke Ke Talitali Fiefia ‘a Hotau ‘Imānuelá ke Taki Pea He’ikai Hē ‘Etau Fonongá” (Filipai 4:4-7).

Sāpate, Tisema 15: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea “tau Vēkeveke Ke Talitali Fiefia ‘a Hotau ‘Imānuelá” ‘aki ‘etau ‘Fakatomala fakamaatoato’ pea fai ‘ofa kiate kinautolu ‘oku fiema’u ‘etau tokoní” (Luke 3: 7-11).

‘Ahongofua 3: “Ke tau Vēkeveke Ke Talitali Fiefia ‘a Hotau ‘Imānuelá” pea tau tautapa ke ne tokoni ki he ngaahi alea fakamelino ‘oku lolotonga fai ki he tau ‘i he Hahake Lotolotó mo e vā ‘o Ukraine mo Lusiá” (Maika 5:2-5a).

Sāpate, Tisema 22: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau kau fakataha mo ‘Ilisapesi he “Hiva Haleluia” he toka’i kuo fai mei Langi ‘o toloto monū’ia ai e ngaahi fa’ēé” (Luke 1: 39-45).

‘Ahongofua 4: Ke tau faka’osi ‘a e ta’u fakakoloá ni ‘aki ‘etau tautapa ki he Laumālie Mā’oni’oní ke ne “sila’i” ‘etau mo’uí ke hoko ‘o taau mo e “kau fili ‘e he ‘Otua” (Kolose 3: 12-17)

Sāpate, Tisema 29: “Ke tau hūfia ‘a e ngãue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau kau fakataha pe mo e Fatu Saamé ‘i he fakamālō ki he ‘Eiki ‘o e Ta’ú ‘i he’ene ‘alo’ofa kae ‘omeia ‘etau mo’ui vaivaí ki he faka’osinga ‘o e ta’ú” (Saame 148).

KO E LAU FOLOFOLA FAKA’AHO

Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related


Subscribe

* indicates required

This is a bi-monthly email where you’ll receive the highest quality resources to support your disciple-making process. Everything from Helpful Articles, New Webinar Series and Podcasts, Discounted Teaching Series, and so much more!

Please confirm that you want to receive email from us.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please read our Privacy Policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.