Home Equipping Leaders Pacific Islander Lau Folofola ki ‘Aokosi, 2023

Lau Folofola ki ‘Aokosi, 2023

Gun Violence2023 Article

Sepitema: Ko e Tuí ko hono fakasino `o e Tala’ofa Lau’itāniti / Faith is divine provisions embodied.

‘Ahongofua 1: (Sepitema) Ke tau fakafeta`i `i he `etau a`usia `a e kamata`anga `o e mahiná pea tau kole ki he `Otua `o e Tala`ofa Lau`itāniti ke ne fakahaa`i mai Ia kiate kitautolu `o hangē ko `ene hā kia Mōsese he `akau velá, ke patoloaki ai `etau tuí `i he mahina fo`ou `oku tau tu`uta ki aí, mo e `aho kotoa pe ‘o `etau mo`uí (`Ekisoto 3: 1-4).

Sapate 1: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau pole ke “ta`eloi `etau fe`ofa`akí,” ke a`u mai ai `a e ngaahi tala`ofa lau`itāniti `a e `Otuá ki he taha kotoa pe (Loma 12: 9-13)

‘Ahongofua 2: Ke tau tulituli ke fakahoko `a e ngaahi ngāue `okú ne fakasino `a `etau tuí he`e hoko ia ko e halanga tāpuaki ke a`u mai ai `a e ngaahi tala`ofa laui`itāniti `a e `Otuá (‘Ekisoto 12: 11-14)

Sapate 2: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau lotu ma`á e Pule Hivá, Fai Hivá mo e Kau Hiva `a e Siasí ke nau kei fai faka`utumauku honau fatongia hivá he `oku vaka mai ai `a e tala`ofa lau`itāniti `a e `Otuá kiate kinautolu, Siasi, pea mo e kaungā fonongá (Saame 149: 1-4).

‘Ahongofua 3: Ke tau kau fakataha pē mo ha`a fafine `i hono fakamahu`inga`i `a e ui mo`ui `oku fai `e he `Otuá ki he`etau ngaahi mo`uí, pea tau tukupā ke kei tauhi `a `etau tuí he `oku vaka mai ai `a `ene ngaahi tala`ofa laui`itānití (‘Ekisoto 15: 1b-11).

Sapate 3: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau tautapa ki he Laumālie Mā`oni`oní ke tokoni mai ke tau malava `o fakasino `etau Tuí `aki `a `etau fakaka`anga `a e fakaangá mei he`etau mo`uí, ke tuha mo e ngaahi tala`ofa laui`itāniti `a e `Otuá (Loma 14: 1-4).

‘Ahongofua 4: Ke tau tautapa ki he `Otuá ke ne tokoni’i kitautolu ke tau malava `o matu`uaki `a e ngaahi faingata`a `oku tau fetaulaki mo iá pea tau fakamo`oni ai ko e Tuí ko e fakasino ia `o e ngaahi tala`ofa laui`itāniti `a e `Otuá (Ekisoto 16: 2-7).

Sapate 4: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fai hotau tukuingatá ke fakapapau`i `oku “taau mo e Kōsipeli `o Kalaisi” `a e ngaahi feohi`anga `oku tau kau ki ai `i he fāmilí, Siasí mo e fonuá (Filipai 1: 27-30).

‘Ahongofua 5: Ke tau hūfia `a e Pule Lautohi, kau Fai Lautohi faka-Sāpaté, pea mo kinautolu kotoa `oku nau fengāue`aki ke ako`i `a e fānau tupu `o e Siasí, ke nau kei ma`u ivi ke fakakakato `a e fatongia mamafa `oku nau fuesia `i hono fatu mo patoloaki `a e tui `Otua `a e fānaú (Saame 78: 1-4).

TOHI POLOKALAMA

Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related


Subscribe

* indicates required

This is a bi-monthly email where you’ll receive the highest quality resources to support your disciple-making process. Everything from Helpful Articles, New Webinar Series and Podcasts, Discounted Teaching Series, and so much more!

Please confirm that you want to receive email from us.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please read our Privacy Policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.