Home Equipping Leaders Pacific Islander Lau Folofola ki Siulai, 2023

Lau Folofola ki Siulai, 2023

Candles in Church Service 72px

Siulai: Ko e Fai Fakamo’ui ‘a e ‘Otuá ‘okú ne Fakaivia kitautolu ke tau kau mo Ia ‘i he’ene ngaahi Ngāue Fakaofó / God’s Salvation empowers us to participate in God’s Continuing Miracles.

Sāpate 1; Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau kau fakataha pē mo e Konifelenisí ‘i hono lotua mo hūfia ‘a e fehikitakí, tautautefito ki he kau Faifekau ‘oku nau kamata’i ‘a e ta’u faka-Konifelenisí ni ‘i ha Siasi fo’ou (Senesi 22: 14).

‘Ahongofua 2: Ke tau lotu ma’á e kau talavou mo e finemui ‘o e Siasí ke huluhulu, fakamaama mo taki tonu kinautolu ‘e he ‘Otuá ‘i he fatongia mafatukituki ‘o e kumi honau hoá (Senesi 24: 48).

Sāpate 2: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau Fakafeta’i ki he ‘Otua ‘okú ne Mafeia ‘a e me’a kotoa pē he’ene tuku ke tau kau ‘i he’ene ngaahi Ngāue Fakaofó (Matiu 11: 28-30).

‘Ahongofua 3: Ke tau lotu ‘o kole ki he ‘Otua Māfimafí ke ne faka’ata’atā hotau lotó ke lava ‘a e Laumālie Mā’oni’oní ‘o nofo’ia ‘etau mo’uí pea tau ma’u ivi ai ke kau he’ene “Fai fakamo’uí” mo ‘ene “Ngāue Fakaofó” (Loma 8: 9-11).

Sāpate 3: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau lotua ‘a e ngāue ma’ongo’onga ‘oku fai ‘e he kau Ngaue faka-Misinale ‘a e Siasí ke fakaola mai ‘e he ‘Otua ‘oku ‘a’ana ‘a e ta’ú (Matiu 13: 18-23).

‘Ahongofua 4: Ke tau lotu ma’á e kau memipa kotoa pē ‘o e Siasí ke tau tali ‘a e “Fai fakamo’ui ‘a e ‘Otuá” pea tau ma’u ivi ai ke kau he’ene “ngāue fakaofó” koe’uhi kae lava ke nau tauhi kiate Ia ‘i he feitu’u kotoa pē, he taimi kotoa pē (Senesi 28: 16-19a).

Sāpate 4: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau lotu mo kole ki he Ivi “Fai fakamo’ui ‘a e ‘Otuá” ke ne tokoni’i kitautolu ke tau lava ‘o “fanongo lelei” ki he “Folofola ‘o e Mo’uí” mo fai ki ai (Matiu 13: 36-43).

‘Ahongofua 5: Ke tau lotu mo hūfia fakamaatoato ki he Ivi ‘o e Laumālie Mā’oni’oní ke ne nofo’ia ‘etau mo’uí ‘o fai hotau fakaivia, fakalotolahi’í mo ngaohi ke taau mo e Pule’anga ‘o Hēvani (Matiu 13: 33).

Sāpate 5: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakamālō ki he ‘Otuá ‘i he’ene ‘ofa’i kitautolu ko e efu mo e kelemutu ‘o lahi ange ia ‘i he’etau ‘ofa’i kitautolú, pea tau ‘ahi’ahi ke tukupā te tau ‘ofa ki he taha kotoa pe ‘o hangē ko ‘ene ‘ofa’i kitautolú (Loma 8: 35).

‘Aokosi: Ko e Milimilisino mo e mohu ‘o e ‘Otuá ‘oku tau ma’u ai ha konga si’i ‘o hono ‘Imisi / Wrestling with God’s Abundance provides a glimpse of The Almighty.

‘Ahongofua 1: Ke tau tali mo e loto hangamālie ‘a e liliu hingoa na’e fai ‘e Sēkopé ki he ‘Isilelí, ko e “Milimilisino mo e ‘Otua,” pea mo ‘ene toe mamata ki he ‘Otuá pea mo’ui pē – Penieli, pea tau hūfia ki he Laumālié ke ne fakafonu Kelesi kitautolu ‘i he kamata’anga ‘o e mahina fo’oú ni (Senesi 22: 22-31).

Sāpate 1: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau tali mo e loto fakafeta’i ‘a e langa e fatu ‘o e ‘Eikí ko ‘ene ‘ofa ki hono kakaí pea tau kole ke tau kaungā kai fakataha mo ia he ‘uluaki Sāpaté ni (Matiu 14: 18-21).

‘Ahongofua 2: Ke tau lotu fakamaatoato ki he ‘Otua ‘o e Mohú ke ne fai tokonia kitautolu ke fakangangana mei he lotó ‘a e meheká, fua’á, mānumanú mo e kovi kotoa pe, ka tau ma’u ha loto ma’a mo haohaoa, ko e konga si’i ‘o hono ‘Imisí (Loma 10: 9-13).

Sāpate 2: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau lotua ke hoko ‘a e “Milimilisino mo e Mohu ‘o e ‘Otuá,” ke ne fakalotolahi’i ‘etau tuí pea tau hā’ele fakataha mo Sīsū he fukahi vai ‘o e mo’uí (Matiu 14: 22-33).

‘Ahongofua 3: Ke tau tali mo e loto fakafeta’i ‘a e “Milimilisino” na’e fai ‘e Siosifa mo e “Mohu ‘o e ‘Otuá” ‘o ne ma’u ai ha konga si’i ‘o hono ‘Imisí ‘i he’ene fakahaofi hono fāmilí pea lava ai ‘o fakalelei mo hono ngaahi tokouá. Tau fakaafe’i e Laumālie Mā’oni’oni ke ne fai hotau fakalelei mo hotau fāmilí, kāingá mo e kaungā pilikimi (Senesi 45: 1-15).

Sāpate 3: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakafeta’i ki he ‘Otua ‘o e Mohú, he ‘oku fe’unga ‘ānoa pe ‘a e momo ‘i he lalo tepile ‘a e ‘Eikí ki he kau tuí, pea tau kole ki he ‘Otuá ke ne tokoni’i ‘etau tuí (Matiu 15: 21-28).

‘Ahongofua 4: Ke tau tali mo e loto hounga’ia ‘a e “Milimilisino” na’e fai ‘e Felo mo e “Mohu ‘o e ‘Otuá” he na’e hoko ia ko e faingamālie ke ohi ai ‘e hono ‘ofefiné ‘a Mōsese ko ‘ene tama, pea tau kautaha pe ‘i he kole ki he ‘Otua ‘o e Mohú ke ne ohi kitautolu ki he’ene tākanga tapú (‘Ekisoto 2: 7-10).

Sāpate 4: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakamo’oni fakataha mo Saimone Pāsione, ko Kalaisi ‘a e “Misaiá, ko e ‘Alo ‘o e ‘Otua mo’ui” ‘aki ‘etau mo’ui ke tāu mo e kau muimui ‘o e Misaiá (Matiu 16: 13-20).

‘Ahongofua 5: (‘Aokosi) Ke tau fakafeta’i ‘i he’etau a’usia ‘a e faka’osinga ‘o e mahiná pea tau kole ki he ‘Otua ‘o e Mohú ke ne fakahaa’i mai ia kiate kitautolu ‘o hangē ko ‘ene hā kia Mōsese he ‘akau velá (burning bush) ‘i he teu ke tau hiki ki he mahina fo’oú (‘Ekisoto 3: 1-4).

Sepitema: Ko e Tuí ko hono fakasino `o e Tala’ofa Lau’itāniti / Faith is divine provisions embodied.

‘Ahongofua 1: (Sepitema) Ke tau fakafeta`i `i he `etau a`usia `a e kamata`anga `o e mahiná pea tau kole ki he `Otua `o e Tala`ofa Lau`itāniti ke ne fakahaa`i mai Ia kiate kitautolu `o hangē ko `ene hā kia Mōsese he `akau velá, ke patoloaki ai `etau tuí `i he mahina fo`ou `oku tau tu`uta ki aí, mo e `aho kotoa pe ‘o `etau mo`uí (`Ekisoto 3: 1-4).

Sāpate 1: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau pole ke “ta`eloi `etau fe`ofa`akí,” ke a`u mai ai `a e ngaahi tala`ofa lau`itāniti `a e `Otuá ki he taha kotoa pe (Loma 12: 9-13)

‘Ahongofua 2: Ke tau tulituli ke fakahoko `a e ngaahi ngāue `okú ne fakasino `a `etau tuí he`e hoko ia ko e halanga tāpuaki ke a`u mai ai `a e ngaahi tala`ofa laui`itāniti `a e `Otuá (‘Ekisoto 12: 11-14)

Sāpate 2: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau lotu ma`á e Pule Hivá, Fai Hivá mo e Kau Hiva `a e Siasí ke nau kei fai faka`utumauku honau fatongia hivá he `oku vaka mai ai `a e tala`ofa lau`itāniti `a e `Otuá kiate kinautolu, Siasi, pea mo e kaungā fonongá (Saame 149: 1-4).

‘Ahongofua 3: Ke tau kau fakataha pē mo ha`a fafine `i hono fakamahu`inga`i `a e ui mo`ui `oku fai `e he `Otuá ki he`etau ngaahi mo`uí, pea tau tukupā ke kei tauhi `a `etau tuí he `oku vaka mai ai `a `ene ngaahi tala`ofa laui`itānití (‘Ekisoto 15: 1b-11).

Sāpate 3: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau tautapa ki he Laumālie Mā`oni`oní ke tokoni mai ke tau malava `o fakasino `etau Tuí `aki `a `etau fakaka`anga `a e fakaangá mei he`etau mo`uí, ke tuha mo e ngaahi tala`ofa laui`itāniti `a e `Otuá (Loma 14: 1-4).

‘Ahongofua 4: Ke tau tautapa ki he `Otuá ke ne tokoni’i kitautolu ke tau malava `o matu`uaki `a e ngaahi faingata`a `oku tau fetaulaki mo iá pea tau fakamo`oni ai ko e Tuí ko e fakasino ia `o e ngaahi tala`ofa laui`itāniti `a e `Otuá (Ekisoto 16: 2-7).

Sāpate 4: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fai hotau tukuingatá ke fakapapau`i `oku “taau mo e Kōsipeli `o Kalaisi” `a e ngaahi feohi`anga `oku tau kau ki ai `i he fāmilí, Siasí mo e fonuá (Filipai 1: 27-30).

‘Ahongofua 5: Ke tau hūfia `a e Pule Lautohi, kau Fai Lautohi faka-Sāpaté, pea mo kinautolu kotoa `oku nau fengāue`aki ke ako`i `a e fānau tupu `o e Siasí, ke nau kei ma`u ivi ke fakakakato `a e fatongia mamafa `oku nau fuesia `i hono fatu mo patoloaki `a e tui `Otua `a e fānaú (Saame 78: 1-4).

Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related


Subscribe

* indicates required

This is a bi-monthly email where you’ll receive the highest quality resources to support your disciple-making process. Everything from Helpful Articles, New Webinar Series and Podcasts, Discounted Teaching Series, and so much more!

Please confirm that you want to receive email from us.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please read our Privacy Policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.