Ua Tsaug Rua Yexus Rooj Mov (The Great Thanksgiving in Hmong)

By Taylor Burton-Edwards

(A first draft, released for testing, developed by the Hmong Writing Group of the Open Source Liturgy Project, meeting 9/10/2011 in St. Paul, Minnesota)

Nyob zoo ib tsoom kwvtij neejtsaa nkaujmuam nraugnug
hab phoojywg txhua tug.
Nyob zoo.
Vaajtswv Yexus nrugnraim mej nyob.
Hab nrugnraim koj nyob.
Caw peb lug qhuas Vaajtswv.
Haleluyas.

Qhuas Vaajtswv tug kws tsim ntuj tsim teb,
tug tuav lub ntuj tsi pob,
tswj lub teb tsi nphau,
hab tuav peb tuabneeg txujsa tsi tu.

Koj tsim txhua haiv tuabneeg nyob nplajteb,
hab Koj tau tsim peb haiv Moob lug nyob rua lub nplajteb.
Zoo le Koj haiv tuabneeg YiIxalasyees,
Koj foom koobmoov rua peb tau nyob lub tebchaw nuav
hab ua koob ua moov rua lub tebchaw nuav.

Yog le peb nrug rua Koj cov tuabneeg nyob sau ntuj
hab huv nplajteb uake hu nkauj qhuas Koj:

Dlawbhuv! Dlawbhuv! Dlawbhuv!
Vaajtswv tug kws muaj Fwjchim Luj Kawgnkaus.
Koj yog tug dlawbhuv!
Koj tug tshwjchim ci ntsaa ab thoob plawg qaum ntuj hab nplajteb.
Huxanas rua tug kws nyob sab kawg nkaus.
Tug kws tau koobmoov yog tug kws lug ntawm Vaajtswv lub npe.
Huxanas rua tug kws nyob sab kawg nkaus.

Koj yog tug kws dlawbhuv,
hab tug kws tau koobmoov yog Koj tug tub Yexus Khetos.
Lug ntawm Koj txuj kev hlub hab Koj lub fwjchim,
Koj tau cawm peb dlim ntawm Dlaab Ntxwjnyoog txhaisteg,
Koj tau pub peb muaj lub neej tshab lug ntawm
dlej hab Vaaj Ntsujplig.

Mo kws Tswv Yexus muab
Nwg tugkheej lug tuag theej peb,
Nwg muab ib lub ncuav lug,
Nwg ua Vaajtswv tsaug,
Nwg muab lub ncuav ntawd ndlais,
cev rua cov thwjtim, hab has tas,
“Txais. Noi. Nuav yog Kuv lub cev kws Kuv muab rua mej.
Mej yuavtsum ua le nuav ua kev ncuntsoov Kuv.”

Thaum noj mo taag,
Nwg muab ib lub khob lug,
Nwg ua Vaajtswv tsaug,
Nwg muab rua cov thwjtim
hab has tas,
“Mej ca le haus.
Nuav yog Kuv cov tshaav ntawm txujlug cogtseg tshab.
Txhua zag kws mej haus,
mej yuavtsum ua le nuav ua kev ncuntsoov Kuv.”

Yog le ntawd, Tswv Yexus,
peb ncuntsoov txug txhua yaam
kws Koj tau ua rua peb,
peb fij peb tugkheej taagnrho rua Koj.
Hab peb yuav qha txug
Koj txuj kev cawmdlim rua tuabneeg nplajteb,
thaum peb tseem ua neej nyob
moog txug nub kws Koj rov qaab lug.

Thov Koj tug Vaaj Ntsujplig lug nrug peb nyob
hab lug nrug rua lub ncuav hab lub khob nuav.

Thov foommoov kuas lub ncuav hab lub khob nuav
yog Tswv Yexus lub cev hab cov tshaav,
kuas peb yuav ua tau Tswv Yexus lub cev rua tuabneeg nplajteb.

Thov Koj tug Vaaj Ntsujplig coj peb
hab paab peb kuas peb ua tau Koj teg dlejnum
moog txug nub kws peb nrug Koj koom uake
sau Koj lub Ntuj Ceebtsheej.

Lug ntawm Koj Leej Tub Tswv Yexus,
nrug rua Vaaj Ntsujplig tug Dlawbhuv,
huv Koj lub Tuamtsev Dlawbhuv,
peb thov qhuas Koj, Vaajleejtxiv.
Taagnrho fwjchim meejmom yog Koj le,
nubnua hab moog ibtxhis.

Asmees.

Contributors: Daniel Yang, Shine Vang, Pha Her, TsuKer Yang, and Lao Moua, with Taylor Burton-Edwards