Home Equipping Leaders Pacific Islander Kaveinga Lotu Ki He Uike Lotu 2024

Kaveinga Lotu Ki He Uike Lotu 2024

Heads bowed in prayer 1160x636

Mōnite: Ko e Fakafeta’i ‘o e Ta’u Fo’ou: Ke tau mavava mo fakafeta’i he’etau lave monū he ‘alo’ofa ‘a e ‘Otuá ‘o tau tu’uta ai he ta’u fo’oú ni. Na’e lahi e ngaahi peau ne hake hotau ngaahi fungavaká, ka ko e tu’uma’u ‘ene Fuakavá, kuo tau toe kau ai he Uike Ha’amo ‘o e 2024 (Saame 100; 1 Kalonikali 16: 34 & 36; Tangilaulau 3: 22-23).

Monday morning: New Year Praise and Thanksgiving: Let us shout for joy and worship the Lord with gladness for the Lord has led us into the New Year. Though we were burdened with the many challenges of the journey, the Lord of the Way guided our steps thus enabling us to arrive on this Week of Prayer for 2024 (Psalms 100; 1 Chronicles 16: 34 & 36; Lamentations 3: 22-23).

Efiafi: Fakatomala mo Vete Angahala: ‘E ‘Otua ke ke meesi kiate kimautolu he ko ho taú ‘a e manava’ofá. ‘Oku mau matu’aki fakatomala mo kole ke ke fakamolemole’i kimautolu he me’a kotoa pe kuo hilí, koe’uhi ko ho ‘Aló ko Sīsū Kalaisi. Tuku ke mau tukupā he ‘ahó ni, ke mau fakafeangai mo muimui ki he Maama Mo’oniá (Saame 51: 1-4, Loma 12: 1-2, 1 Sione 1: 5-9).

Monday evening: Repent and Confession of Sin: Oh God we confess that we are sinners. We repent of the sin of our past and seek your forgiveness through your Son Jesus Christ. Enable us on this day to renew our commitment to serve you and live in your Light (Psalms 51: 1-4, Roman 12: 1-2, 1 John 1: 5-9).

Tūsite: Misiona, Taumu’a Ngāue mo e Kau Taki 'o e Siasi Metotisi Fakatahatahá (UMC)- Ko ‘etau Misioná mo e Taumu’a Ngāué, “Ke ngaohi kakai ma’a Kalaisi ke liliu ai ‘a māmani.” Tau hūfia `a e Siasi Metotisi Fakatahatahá, kau Takí, `etau Pisopé, Pisope _______ mo `ene Kapinetí, ngaahi va`a ngāué kotoa, Konifelenisi Seniale (General Conference) `oku teuakí, mo e kaha’u ‘o e Siasi Metotisi Fakatahatahá (UMC) ke tau malava `o muimui`i `a e Taumu`a Ngāue `a e Siasí, pea kei tataki pe ‘e he Laumālié mo e tala faka-Uesilé, “`i he me`a kotoa, ke tau fai `ofa,” (in all things, charity) (Ngāue 2: 1-4; Matiu 28: 19-20; Ma’ake 10: 42-45).

Tuesday morning: The Mission and Leaders of The United Methodist Church: Our mission is “To make disciples of Jesus Christ to transform the world.” We pray for the The United Methodist Church and all of the leaders of its connectional structure, our Bishop _____ and her / his cabinet, the upcoming General Conference, and the future of the UMC, that we may continue to faithfully live out our mission according to the guidance of the Holy Spirit, and our Wesleyan theology, that “in all things, charity.” (Acts 2: 1-4; Matthew 28: 19-20; Mark 10: 42-45).

Efiafi - Siasi Faka-Koló - ‘Oku tu`utu`unia `e he Kaveinga Ngāue `a e Siasi Metotisi Fakatahatahá, ko e feitu’u lelei taha ke fakakakato aí `a e ngaohi tisaipale ma`a Kalaisí, ko e Siasi fakakoló. Ke tau hūfia 'a e kau taki ‘o hotau Siasi fakakoló – kau Faifekau, kau Setuatá, Tauhi ‘Aho mo e Tokoni, Palesiteni mo e Sea ‘o e ngaahi Komití, Poaté, Kōsiliō, Potungāué pea mo kinautolu kotoa pē kuo tau fili ke nau taki ‘etau ngāue ‘i he ta’ú ni, ke huluhulu mo fakamaama, fakaivia mo fakalotolahi’i kinautolu ‘e he ‘Otuá ke fai honau lelei tahá ‘i he fatongia kuo tuku falala kiate kinautolú (Matiu 16: 18; 1 Kolinito 12: 12-15; ‘Aisea 61: 1-3).

Evening: The Local Church: The UMC mission mandates that the most significant arenas through which disciple-making occurs is the local church. Therefore we pray for the leaders of the local church - Pastors, Lay Leaders, Small Group leaders, Chair and leaders of all local church committees, Boards and Councils, Youth, Young Adult, and Children’s Ministries, and all who have been called to leadership this year, that they may be enlightened, strengthened and empowered by God to do their best to answer God’s call in their lives (Matthew 16: 18; 1 Cor. 12: 12-15; Isaiah 61: 1-3).

Pulelulu: Tui Faka-Kalisitiane `i Māmani: Ke tau hūfia ‘a e ngāue fakamo’oni ‘Otua ‘a e ngaahi Siasi faka-Kalisitiané mo e kau kalisitiane kotoa pē ‘i māmaní, ke kei a’u ‘a e Ongoongo Lelei ‘o Sīsū Kalaisí ki he kakai kotoa pē ‘i he feitu’u kotoa pē, pea tau hūfia `a e kau Kalisitiane kotoa ke kei fotufotuaki ‘a e mo`ui faka-Sīsū Kalaisi `iate kinautolu (Kolose 1: 27; Ngāue 1: 7-8; Kaletia 2: 20; Hepelu 12: 1-2).

Morning: The Christian Faith in the World: We pray for the Christian witness in the world, that the Good News of Jesus Christ may reach all people in all places, and for all Christians to embody Jesus Christ in their lives (Collosians 2: 27; Acts 1: 7-8, Galatians 2: 20, Hebrews 12: 1-2).

Efiafi – Kau Taki faka-Pule’angá mo e Melino 'a Māmaní - Ke tau hūfia 'a e kau taki faka-Pule’anga kotoa pē 'i māmani ke nau ma'u ha maama mei he 'Otuá ke fakahoko `aki honau fatongiá; ke fakalotoa kinautolu 'e he Laumālie Mā’oni’oní ke nau tauhi 'a e melino faka-'Otuá mo fakavave ha taimi ‘o ha fakamelino ki he tau ‘oku lolotonga hoko ‘i he vā ‘o Lūsia mo Ukraine, Isileli mo Palesitaini / Hamas mo ha ngaahi fonua kehe, pea ke faka`uha mai `ene `alo`ofá mo `ene kelesí ke `inasi ai `a e si`i kakai tokolahi kuo uesia `enau mo`ui `i he nunu’a kovi `o e tau (2 Kalonikali 7: 13-16; Mātiu 5: 9; Matiu 26: 52; Fakaha 21: 1-4).

Evening – World Leaders and Peace – We pray for all World Leaders that God’s light may guide their leadership, that they may be moved by the Holy Spirit to seek God’s peace and shalom, and we pray urgently for a peaceful resolution and a timely end to the war in Ukraine, Israel and the Palestinians / Hamas and other places where there is civil unrest and war (2 Chronicle 7:13-16, Matthew 5: 9; Mathew 26: 52; Revelation 21: 1-4).

Tu’apulelulu: 'Amelika mo Tonga: Kau Taki ‘o e Pule'angá - Ke tau hūfia 'a e Palesitení, Joseph Biden mo ‘ene Kapinetí, kau Senatoá, Fakafofonga Falealeá, Kōvaná mo e kau taki 'o e ngaahi Siteití, Pule Koló mo e kau taki 'o e ngaahi kolo 'oku tau nofo aí, pea tau lotua 'a e Tama Tu'í, Tupou VI, Ta'ahine Kuiní, mo e fale 'o Ha'a Moheofó, Palēmiá, hou'eiki Nōpelé mo e kau taki 'o Tongá ke nau kei mo'ui 'aki 'a e tauhi 'Otua mo'uí 'i he'enau to’o fatongia 'oku faí (Saame 29: 1-4; Saame 72: 1-8; Selemaia 29: 7-11, Matiu 12: 25).

Morning: USA and Tonga and their Leaders: We pray for President Joe Biden and his Cabinet, for all Federal, State and City Government leaders, for the King of Tonga and the Royal Household, the Prime Minister and the leaders of Tonga, to lead according to the guidance of the Holy Spirit (Psalm 29: 1-4; Selemaia 29: 7-11, Matiu 12: 25).

Efiafi: Ngaahi Lelei Fakasōsiale, ‘Ekonomika, ‘Ātakai mo e Politikalé. “`Oku tau ikuna noa pe koe`uhi ko e `Ofa `a Kalaisi `iate kitautolú.” Tau tautapa ki he ‘Otua Māfimafi ke kei fakaivia kitautolu ke tau lava ‘o matu`uaki ‘a e ha’aha’a ‘o e kuongá ni, ke

fakangata e lau lanú mo hono ngaahi faingata`á, fakahoko e fakamaau totoní he mala’e faka’ekonomiká, ‘ātakaí mo e fakasosialé pea ke fakatopono ‘a e fiekaia mo fieinua fakalaumālie mo fakamatelie ‘oku mo’ua ai hotau to’utangatá (Matiu 5: 6, 1 Sione 4: 20-21; Maika 6: 8; Loma 8:31-39).

Thursday evening: Social, Economic, Environmental and Political Well-Being: “We are more than conquerors through him who loved us.” We cry out to God Almighty for continual strength to meet the challenges of the present age; to bring about justice for all people through a more equitable distribution of wealth to end poverty, healing of racial inequality and brokenness, caring for the environment, and ending the spiritual and physical hunger and thirst of this age (Mathews 5:6; 1 John 4: 20-21; Maika 6: 8; Roman 8:31-39).

Falaite: Ma’uma’uluta ‘o e Nofo: Ke tau kole ki he ‘Otuá ke tau tākaua pe mu’a ‘o fakahā ‘ene ‘ofá ‘i he’etau mo’uí pea tau ‘ofa ‘aki hotau kotoá kiate Ia pea ‘ofa ki hotau kaungā’apí ‘o hangē ko ‘etau ‘ofa‘i kitautolú. Tauange ke hoko ‘a ‘ene ‘ofá ko e siate folau ki he’etau fononga ‘oku fai he ta’u fo’oú ni (1 Kolinito 13: 1-3; Saame 133; ‘Efeso 4: 1-6).

Friday morning: Beloved Community: We seek to journey with God, to love Him with all that we have, and love our neighbors as ourselves. Let that Love be our Guiding Principle for this New Year (1 Corinthians 13:1-3; Psalms 133; Ephesians 4: 1-6).

Efiafi: Tukupā mo e Fuakava: Ke tau toe Fuakava pea tau toe Tukupā ke tau tauhi ‘a e ‘Otuá ‘i he ta’u fo’oú ni pea tau fakahā ‘i he’etau lea, ngāue mo e tō’onga mo’ui ko hotau Tu’í pe ‘a Sīsū (Levitiko 19: 1-2; Teutalonome 6: 4-9; Luke 14: 26-27).

Friday evening: Oath and Covenant: Let us covenant to follow God this New Year, declaring that Jesus is King through our words, actions and behaviors (Leviticus 19: 1-2; Deuteronomy 6: 4-9; Luke 14: 26-27).

Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related


Subscribe

* indicates required

This is a bi-monthly email where you’ll receive the highest quality resources to support your disciple-making process. Everything from Helpful Articles, New Webinar Series and Podcasts, Discounted Teaching Series, and so much more!

Please confirm that you want to receive email from us.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please read our Privacy Policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.