Home Equipping Leaders Pacific Islander Kaveinga Lotu Ma’asi – Siune 2024

Kaveinga Lotu Ma’asi – Siune 2024

Stock grass growing

Ma’asi: Ko Sīsū Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko Ia ‘oku tu’unga ai `etau Ikuná.

/ Jesus Christ is our Redeemer and Through Him we Overcome.

Sāpate hono 3 ‘i he Lēnití: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau fakapapau’i ‘i he kamata’anga ‘o e mahina fo’oú ni, “Ko Sīsū Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko Ia ‘oku tu’unga ai ‘etau Ikuná” (Sione 2: 19-22).

‘Ahongofua 1: Ke tau ‘unu’unu ‘aki ki he ‘Otua ha laumālie lavea pea vete ‘i hono ‘Aó ‘a ‘etau ngaahi tōnounou kotoa pē pea tau fai e me’a kotoa pe ke fakamo’oni, “Ko Sīsū Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko Ia ‘oku tu’unga ai ‘etau Ikuná” (Nomipa 21: 7-9).

Sāpate hono 4 ‘i he Lēnití: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau hūfia kinautolu kotoa pe ‘oku tukuhāusia ‘i māmani koe’uhi ko e nunu’a kovi ‘o e “tau ta’e’ofa” ‘oku lolotonga hokó (Sione 3: 16).

‘Ahongofua 2: Ke tau lotu ma’á e kau ngāue faka’evangelió kotoa pe ‘a e Siasí ke fakaivia mo fakamaama pea ke malu’i mo tataki ‘e he Laumālie Mā’oni’oní ‘a e ngāue ‘oku nau faí (Selemaia 31: 33-34).

Sāpate 5 ‘i he Lēnití: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau lotu ma’á e kau kalisitiane kotoa pe ‘i māmani ke nau tu’u ma’u ‘i he Tui mo e Falala, “Ko Sīsū Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko Ia ‘oku tu’unga ai ‘etau Ikuná” (Sione 12: 25-26).

‘Ahongofua 3: Ko ‘etau leá pe ia ‘i he’etau a’usia ‘a e Uike mahu’ingá ni, “Ko Sīsū Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko Ia ‘oku tu’unga ai ‘etau Ikuná.” Ko e le’o pe ‘o e fakafeta’i mo e fakamālō he’ene hoko mai ko hotau fakahaofi mo fakamo’ui (Saame 118: 21-24).

Sāpate Paame: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau kau fakataha pe mo kinautolu na’e ‘i he ‘Uluaki Hā’ele Fakatu’í ‘i hono fola ‘etau koloá mo e me’a kotoa ‘oku tau ma’ú ke hā’ele ai ‘a hotau Tu’i lau’itānití (Ma’ake 11: 7).

Kaveinga Lotu ki he Uike Tapú:

Mōnite: Ke tau kamata ‘a e Uike Tapú ni ‘aki ‘etau fakamo’oni’i ‘i he lea mo e ngāue, “Ko Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko ia ‘oku tu’unga ai ‘etau Ikuná” pea fakatāpui ‘a hotau lotó mo e ‘atamaí ki he’ene Misioná (Sione 12: 7-8).

Tūsite: Ke tau fakamo’oni’i ‘i he lea mo e ngāue, “Ko Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko ia ‘oku tu’unga ai ‘etau Ikuná” ‘aki ‘etau “fehi’a’ia” ki he’etau mo’ui ‘i he maama ko ení pea tau muimui kiate Ia (Sione 12: 25-26).

Pulelulu: Ke tau fakamo’oni’i ‘i he lea mo e ngāue, “Ko Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko ia ‘oku tu’unga ai ‘etau Ikuná,” pea tau fakamama’u ki he Pale ‘Amalani kuo tokateu mai ma’á e kau Ikuná ‘o ‘oua e lau hono faingata’a e halá (Hepelu 12: 1-2).

Tu’apulelulu: Ke tau fakamo’oni’i ‘i he lea mo e ngāue, “Ko Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko ia ‘oku tu’unga ai ‘etau Ikuná” pea tau feinga ‘i he tokoni mai ‘a e Laumālié ke tau lava hoko ko e “fa’ifa’itaki’anga” ki hono kau muimuí (Sione 13: 4-5, 14-15).

Sāpate Toetu’u: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau kau ha’a kalisitiane ‘i he fakamo’oni, “Ko Kalaisi ‘a hotau Koelí, pea ko ia ‘oku tu’unga ai ‘etau Ikuna” ‘a fa’itoka pea mo Hetesi. Ke tau fakafeta’i mo Tuku Kolōlia koe’uhi ko ‘ene Ikuná ‘oku tau kaungā Ikuna ai pe (Ma’ake 16: 3-7).

KO E LAU FOLOFOLA FAKA’AHO

Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related


Subscribe

* indicates required

This is a bi-monthly email where you’ll receive the highest quality resources to support your disciple-making process. Everything from Helpful Articles, New Webinar Series and Podcasts, Discounted Teaching Series, and so much more!

Please confirm that you want to receive email from us.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please read our Privacy Policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.