Home Equipping Leaders Pacific Islander Kaveinga Lotu: Novema mo Tisema 2023

Kaveinga Lotu: Novema mo Tisema 2023

Stock Cross in grassy field

Novema: Ke tau tutui ki mu’a ‘i he’etau Ngāué mo e Loto Hounga’ia / Let us press forward with actions grounded in gratitude.

‘Ahongofua 1: Ke tau fakafeta`i `i he`etau tu`uta ki he mahina fo`oú ni, pea tau lotu ke pehē ai pe `etau “tutui ki mu`a `i he`etau ngāué” `o kei tukupā ke fākafua `a e ngaahi kavenga mafasia `o e mo`uí `i he `ilo`ilo pau `oku kau `a Sihova mo kitautolu (Siosiua 3: 14-17).

Sāpate 1: (All Saints Sunday) Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakamālō ki he `Otuá `i he mo`ui `a e kau holomu’a kuo nau hiki atu `o hoko ko e kau ‘Fakafe’ao Tokolahi’ ka ‘oku nau ‘aofia ‘etau fonongá ke fakamanatu mai ‘a e mahu’inga ‘o ‘etau fakamo’oni ma’á e Pule’anga ‘o e ‘Otuá lolotonga ‘etau mo’uí (Saame 34: 1-10, 22).

‘Ahongofua 2: Ke tau lotua `a e fononga `oku fai e hotau ngaahi fāmilí `o fakapapau`i `oku tau kei fili pe ke tauhi kia Sihova pea `o fai ‘aki hotau kotoá ‘i he “tutui ki mu`a `i he`etau Ngāué mo e Loto Hounga`ia” (Siosiua 24: 14-25).

Sāpate 2: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau hapai ‘i he lotu si’i kau toulekeleká ke kei tupulaki `enau mo`uí `o nau kei “tutui ki mu`a” `i hono fakahoko honau fatongia ki he fānaú mo e makapuná (Saame 78: 1-7).

‘Ahongofua 3: Ke tau tukuingata ke fai hotau lelei tahá `i he taimi kotoa pe `i hono fakahoko `a e ngaahi fatongia kotoa pe kuo ui kitautolu ki ai ‘o “tutui ki mu’a ‘i he’etau Ngāué mo e Loto Hounga’ia” (1 Tesalonaika 5: 1-11)

Sāpate 3: (Thanksgiving Sunday) Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau kamata `a e uike Fakafeta`i `o e ta`u ko `eni `aki `a `etau fakapapau`i `oku tu`u ma`u `a `etau `amanakí `ia Sihova pea mo e loto hounga`ia (Saame 123).

‘Ahongofua 4: Ke tau “fakafeta‘i kia Sihova; he ‘oku lelei ia: He ‘oku tolonga ‘o ta‘engata ‘ene ‘alo‘ofá,” `o tatau `i he faingata`a mo e faingamālie pea `oku kei tu`u ma`u pe `a `ene tauhí, pea `oku tau lave ai `i he uike Fakafeta`i `o e ta`u ko `eni, pea mo e `aho kotoa pe `o `etau mo`uí (Teutalonoma 8: 7-18).

Sāpate 4: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea `oua `e tuku `a `etau Fakafeta’ia mo Fakamālō`ia `a hono Huafá `o fakasino ia `i he `etau “tutui ki mu’a ‘i he’etau Ngāué mo e Loto Hounga’ia” (Saame 100).

Tisema: Ke tau ‘apasia ki he Taha ‘okú ne liliu e me’a kotoa pē, pea tau tatali mo e Fakatu’amelie / Living in Awe of the One Who Changes Everything even as we wait in Hope.

‘Ahongofua 1: Ke tau hūfia `a e fānau ‘i hotau ngaahi lotofalé fakataha mo e fānau tupu `o e fonuá ni ke kei a`u mai `a e ivi fakamo`ui mo fakafo`ou `o e `Otuá `o fatu `enau mo`uí ke fe`unga mo taau mo e fononga`anga `o e kuonga faingata`a ko `eni (`Aisea 64: 1-9).

Sāpate 1: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakafeta`i `i he`etau a`usia `a e ‘Etivení, ko e Fa’ahita’u `o e “Tatali mo e Fakatu`amelie,” pea fakasino ia `i hono fakakakato `a hotau ngaahi fatongia `i he fāmilí, Siasí mo e fonuá (Saame 80: 17-19).

‘Ahongofua 2: Ke tau hufia `a e Setuatá mo hono Tokoní, mo e kau Ma`u Lakanga kotoa `i he Siasí ke nau kei ma`u ivi mo mālohi ke fakahoko honau ngaahi fatongia ‘i he faka`osinga `o e ta`ú `aki `a e loto `oku “`apasia ki he Taha `okú ne liliu `a e me`a kotoa pē” pea patoloaki ai `a e fakatu`amelie `a e `Otuá ke `inasi ai `a e taha kotoa pē (1 Pita 3: 14-15a).

Sāpate 2: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau “`apasia ki he Taha `okú ne liliu `a e me`a kotoa pē, `o tau hoko ko `ene me`angāue oku kau ki hono “Teuteu ‘i he toafá ‘a e hā‘ele‘anga ‘o Sihová” (Aisea 40: 1-5).

‘Ahongofua 3: `E ke tau `apaisa mu`a `o fakamā`oni`oni`i `etau mo`uí `aki `a `etau fakapapau`i `oku fakahoko hotau ngaahi fatongiá `aki `a e fai fakalaó mo e fai totonú (`Aisea 61: 8-11).

Sāpate 3: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau manatua mo hūfia `anautolu `oku lolotonga fakaakeake mei he faingata`a fakaeloto `o e māvae `i he fa’ahita’u `o e `Etivení, Kilisimasí mo e Faka`osita`ú, `i he tali ui mo’ui kuo fai `e honau `ofa`angá (Saame 126).

‘Ahongofua 4: Ke tau feinga ‘i he lotu mo e hūfia ke tau malava `o hoko ko e kau faka-melino; “`Ene ngāue lahi ko e faka`osi, Fetu`usi mo e tāufehi`a, Te ne `atu holo `etau ngaahi kovi, Ko e `Eiki-He-Melino ia” (Aisea 52: 7-10)

Sāpate 4: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea tau fakafeta’i ki he ‘Otua ‘o e faka-‘Amanakí ‘i he tāpuaki faka’itāniti ‘oku toloto monū’ia ai e ngaahi fa’ē ‘a e Siasí, pea tau lotua “Ho’omou vaha’angataé na, Mou tauhi pe ke ma’u, Na’a fili ha’amou taha Ke fa’ē ki ha hau” (Luke 1: 30-33).

‘Ahongofua 5: Ke tau kau fakataha pe ‘i hono hiva’i ‘a e Ta’anga ‘o e Fakafeta’i mo e Fakamālō he Taha’i Me’a’ofa Fungani kuo tau mātā ‘i he faka’osinga ‘o e ta’u ko eni ‘i he hokomai ‘a Kalaisi ko hotau ‘Amanaki’anga mo e Maama (Luke 2: 28-33).

Sāpate 5: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e uiké, pea ko ‘etau leá pe ia ko e Fakafeta’i mo e Fakamālō ki he ‘Otua Māfimafi he’ene toloi mo fe’unu hotau ngaahi ‘ahó ‘o tau lave monū ai he ‘aho faka’osi e ta’ú (Saame 148).

KO E LAU FOLOFOLA FAKA’AHO

Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related


Subscribe

* indicates required

This is a bi-monthly email where you’ll receive the highest quality resources to support your disciple-making process. Everything from Helpful Articles, New Webinar Series and Podcasts, Discounted Teaching Series, and so much more!

Please confirm that you want to receive email from us.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please read our Privacy Policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.