Home Equipping Leaders Pacific Islander Kaveinga Lotu Fepueli – Siune 2024

Kaveinga Lotu Fepueli – Siune 2024

Diverse group holding hands around table

Fepueli: Ko e ‘Ofa ‘a e ‘Otuá ‘oku fungani he me’a kotoa. / God’s Love Surpasses All.

‘Ahongofua 1: Ke tau lotu ma’á e Talavoú pea mo e Finemui mo e to’utupu ‘o e Siasí ke nau fakamo’oni’i ‘i he tokoni mai ‘a e Laumālie Mā’oni’oní, “Ko e ‘Ofa ‘a e ‘Otuá ‘okú (ne mafeia) ‘a e me’a kotoa pē” (‘Aisea 40: 29-31).

Sāpate Hono 5 Hili e ‘Epifaní: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau lotu ma’á e kau Malanga kotoa pe ‘a e Siasí ke fakamāatoato hono tauhi’i ‘o e fatongia mamafa kuo Ui kinautolu ki aí (Ma’ake 1: 38).

‘Ahongofua 2: Ke tau kau fakataha kotoa pe ko e “Ha’a fai kovinanite” mo Sihova ‘i he tali mo e loto fakafeta’i, ko ‘ene ‘Ofá ‘okú ne mafeia (malava) ‘a e me’a kotoa pe (Saame 50: 1-6).

Sāpate Hā Fakakehe: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau fakafanonga ke tonu pea tau muimui ki he tala me’a lelei ‘oku fai mei he Langi ‘o e ngaahi Langí (Ma’ake 9: 7-8).

‘Ahongofua 3: Ke tau hū mo punou ki he ‘Eikí ke ne fakahinohino kitautolu ki he hala ke tau fou aí, “Ko e ‘Ofa ‘a e ‘Otuá ‘oku fungani he me’a kotoa” (Saame 25: 5-10).

‘Uluaki Sāpate he Lēnití: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau kamata ‘a e Fa’ahita’u ‘o e Lenití ‘aki ‘etau Fakatomala fakamāatoato ‘o tui ki he Ongoongolelei ‘o Kalaisi (Ma’ake 1: 14-15).

‘Ahongofua 4: Ke tau hapai ‘i he lotu ‘a e kakai fefine kotoa pē ‘o e Siasí ke tāpuekina mo fakamonū’ia kinautolu ‘aki ‘a e ‘ilo’ilo pau, “Ko e ‘Ofa ‘a e ‘Otuá ‘okú ne malava ‘a e me’a kotoa pe” (Senesi 17: 15-16).

Sāpate hono 2 ‘i he Lēnití: Ke tau hūfia ‘a e ngāue ‘o e ‘ahó ni mo e Uiké, pea tau lotu ma’á e kau Taki kotoa pe ‘o e Siasí ke nau mo’ui ‘aki ‘a e fatongia na’e fili mo Ui kinautolu ki aí (Ma’ake 9: 35).

‘Ahongofua 5: Ke tau toe Fuakava pea tau toe Tukupā, “Ko e ‘Ofa ‘a e ‘Otuá ‘oku fungani he me’a kotoa pē,” pea ko e ‘Otua ai pe ko iá te tau hū mo punou ki aí ‘o ‘ikai hano toe Ua (‘Ekisoto 20: 3-6).

KO E LAU FOLOFOLA FAKA’AHO

Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related


Subscribe

* indicates required

This is a bi-monthly email where you’ll receive the highest quality resources to support your disciple-making process. Everything from Helpful Articles, New Webinar Series and Podcasts, Discounted Teaching Series, and so much more!

Please confirm that you want to receive email from us.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please read our Privacy Policy page.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.