Home Worship Planning Planning Resources Ko E ‘Uhinga ‘O E Komiumioni Toputapu

Ko E ‘Uhinga ‘O E Komiumioni Toputapu

The Meaning of Holy Communion - Tongan CoverThis booklet is designed to provide a brief introduction to the meanings and practices of Holy Communion in The United Methodist Church in Tongan language.

Ko e ki’i tohí ni, kuo fa’u ke ne ‘omi ha ki’i fakamaama ki he ‘uhinga mo e ngaahi tō’onga ‘o e Komiunioni Toputapú ‘i he Siasi Metotisi Fakatahatahá ‘o hangē ko ia na’e ‘asi he ki’i tohi, This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy Communion (‘e fakanounou pē ko e THM he hoko atú) ‘a ia na’e paasi ke tau ngāue’aki ‘e he Konifelenisi Seniale ‘a e Siasi Metotisi Fakatahataha ‘o e 2004 pea ‘i he 2012. Te tau vakai ki he ngaahi tefito’i fehu’i maheni ki he ‘uhinga ‘o e Komiunioni Toputapú: Ko e hā ‘a e lau ‘a e Folofolá ki he keinanga toputapu? Ko e hā ‘a e ngaahi hingoa ‘oku ui ’aki ‘a e Komiunioni Toputapú mo honau ‘uhingá pea mo e anga ‘enau fakafōtunga ‘etau mahino’i ‘a hono ‘uhinga? ‘Oku anga fēfē ‘a e hanga ‘e he ‘ātakai mo e Ouau ‘o e ma’unga kelesí ni ‘o fakafōtunga ‘a e mahino ko ‘eni? (Folofola mo e Tēpile he Tohi Himi Metotisi). Ko e hā ‘a e lotu Fakafeta’i Lahi he Tēpile ‘a e ‘Eiki? Ko e hā ‘a e ngāue ‘a e Komiunioni Toputapú ‘oku fai ‘i loto ‘i he mo’ui ‘a e Siasi? Ko hai ‘oku ‘atā ke ma’u ‘a e Komiunioni Toputapú ni he Siasi Metotisi Fakatahataha? ‘E tu’o fiha hono fai ‘o e Sakalameniti Toputapu? Ko e hā e ‘uhinga ‘oku tau ma’u ai ‘a e Sakalamenití ni he ngaahi founga kehekehe hotau ngaahi Siasi? ‘Ikai ngata pē he ngaahi fehu’i ‘o e ‘uhingá, ka ‘oku tau toe ‘omai mo e ngaahi tali ki he ngaahi fehu’i ‘oku ‘eke ma’u pē fekau’aki mo e founga hono fai e Sakalameniti Toputapú, tautautefito pē ko hai ‘okú ne tataki ‘a e Ouaú, fēfē hono tokanga’i ‘o e ngaahi ‘elemenití, pea fēfē mo ‘etau tali ki he Siasi fakaeonopoó ni ‘oku tupu mai he kuonga ‘o e fakalakalaka fakatekinolosiá.

DOWNLOAD Ko E 'Uhinga 'O E Komiunioni Toputapú [PDF]Contact Us for Help

View staff by program area to ask for additional assistance.

Related