KEV COGLUG UA KEVCAI RAUSDLEJ HAB TOGTXAIS KOOMXEEB TSHAB (Hmong United Methodist Baptismal Covenant)

By Taylor Burton-Edwards

worship-planning-Hmong-United-Methodist-Baptismal-Covenant

LUG PIB RUA KEVCAI RAUSDLEJ

Vaaj Ntsujplig hab tug Nkauj Nyaab has tas, “Ca le lug ntawm nuav! Tug kws nqhes dlej ca le lug ntawm nuav, tug kws xaav haus ca le lug txais cov dlej cawm txujsa moog haus. Cov dlej nuav yog pub dlawb dlawb tsi yuav nqe” (Tshwmsim 22:17).

Ib tsoom kwvtij neejtsaa nkaujmuam nraugnug hab phoojywg txhua tug, nubnua peb tuaj txoos uake ntawm nuav yog vim peb tau nov Vaaj Ntsujplig hab Tswv Yexus lub suab hu. Peb uake ncu txug peb txuj kevcai rausdlej hab lug ua timkhawv rua cov kws yuav lug ua kevcai rausdlej lossis cov kws yuav lug ua kevcai ncutxug kevcai rausdlej hab cov kws yuav lug ua koomxeeb tshab nubnua.

HU COV KWS YUAV UA KEVCAI LUG SAWV

(Namtxiv lossis tug namqhuav txivqhuav lossis lwm tug cob tug/cov kws yuav ua kevcai rua xwbfwb)

Kuv (namtxiv, tug namqhuav txivqhua lossis lwm tug) thov cob________________(npe) rua xwbfwb muab nwg ua kevcai rausdlej.

Kuv (namtxiv, tug namqhuav txivqhua lossis lwm tug) thov cob________________ (npe) rua xwbfwb muab nwg ua kevcai ncutxug kevcai rausdlej.

Kuv (namtxiv, tug namqhuav txivqhua lossis lwm tug) thov cob________________ (npe) rua xwbfwb muab nwg ua kevcai koomxeeb.

Kuv (namtxiv, tug namqhuav txivqhua lossis lwm tug) thov cob________________ (npe) rua xwbfwb muab nwg ua kevcai rov ncutxug kevcai rausdlej.

UA TSAUG RUA COV DLEJ (Tune: Regent Square)

(Caw suavdlawg hu zaaj nkauj huv qaab nuav uake).

Vaajtswv, ua tsaug rua cov dlej nuav
Koj kev hlub, cim yug dlua tshab,
Cawm tau Nues, tso dlim Ixayees
Hauvpaug txujsa thoob nplajteb!
Hasleluyas, Hasleluyas
Hauvpaug txujsa thoob nplajteb!

Yexus lug paab peb nyob huv dlej
Luj hlub huv Nwg nam lub plaab
Lug ntawm Nwg txuj kevcai rausdlej
Moog dlhau taj suabpuam rausnti!
Hasleluyas, Hasleluyas
Yexus kev yeej tso peb dlim!

Yexus nyob hab hu cov thwjtim
Lug rausdlej huv Nwg lub npe
Kuas nplajteb paub Nwg kev cawmdlim
Qha tas, kev plujtuag swb lawm!
Hasleluyas, Hasleluyas
Qha tas, kev plujtuag swb lawm!

Thov Ntsujplig nyob ntawm cov dlej nuav
Puv nkaus nrug koj lub fwjchim
Ntxuav txhua tug kws tau lug txais yuav
Qha peb paub koj sijhawm nuav
Hasleluyas, Hasleluyas
Qha peb paub koj sijhawm nuav

COV LUG COGTSEG UA KEVCAI RAUSDLEJ

Sawvcev ntawm cov ntseeg thoob qaabntuj, kuv nug koj has tas:
Koj puas tsotseg kev ua dlaabqhuas,
tso tej kev phem kev qas huv nplajteb nuav
hab tso koj tej kev txhum tseg?

Kuv tso.

Koj puas txais yuav kev ywjpheej hab lub fwjchim kws Yexus Khetos muab rua koj
lug tawmtsaam kev phem, kev tsi ncaajnceeg, hab kev caijtsuj
txawm yog tas tej ntawd yuav tshwmsim lug le caag?

Kuv txais.

Koj puas leeg has tas Yexus Khetos yog koj tug Cawmseej,
tso sab plhuav rua Nwg txuj kev hlub,
hab coglug ua dlejnum rua Nwg le kws Nwg yog koj tug Tswv,
lug ntawm kev koom nrug cov ntseeg kws Yexus Khetos tau qheb
rua txhua tug tuabneeg laug hluas, txhua lub tebchaw, hab txhua haiv tuabneeg?

Kuv leeg.

Lawv le txuj kev hlub kws Yexus Khetos tau muab rua koj lawm,
koj puas yuav ua koomxeeb ncaajnceeg rua ntawm Yexus Khetos lub tuamtsev dlawbhuv
hab ua tug sawvcev ua Yexus Khetos teg dlejnum nyob rua huv nplajteb nuav?

Kuv ua.

KEV LEEG LUG NTAWM COV NAMTXIV

(Xwbfwb nug cov namtxiv kws yuav muab mivnyuas ua kevcai rausdlej)

Meb (mej) puas yuav cobqha cov/tug mivnyuas/tuabneeg nuav kuas nwg/puab luj hlub rua kev txawjntse ntawm Vaajtswv Txujlug, txawj hlub lwmtug hab paub fwm Vaajtswv? Meb (mej) puas ua?

Wb ua (Peb ua).

Meb (mej) puas yuav nrhav kev cobqha cov/tug mivnyuas/tuabneeg nuav kuas nwg/puab ua tau Yexus Khetos ib tug (cov) thwjtim? Meb (mej) puas ua?

Wb ua (Peb ua).

KEV LEEG LUG NTAWM NAMQHUAV TXIVQHUAV HAB COV NTSEEG

Mej puas yuav cobqha cov tuabneeg nuav lug ntawm txuj kev hlub kuas puab luj hlub ntawm txuj kev dlawbhuv nyob huv puab lub sab hab lub neej? Mej puas ua?

Peb ua.

Mej puas yuav qha puab ntxiv moog kuas txug thaum puab ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus puvnpo rua txuj kev hlub nyob lub neej nuav? Mej puas ua?

Peb ua.

Mej puas yuav koom nrug cov tuabneeg nuav ncutxug puab txuj kev coglug tseg ntawm puab txuj kevcai rausdlej? Mej puas ua?

Peb ua.

LEEG KEV NTSEEG RUA VAAJTSWV

Koj puas tso sab plhuav rua Vaajtswv?
Kuv tso sab plhuav rua Vaajtswv, Vaaj Leejtxiv tug kws muaj Fwjchim,
Tugtsim lub ntuj hab lub nplajteb.

Koj puas tso sab plhuav rua Yexus Khetos?
Kuv tso sab plhuav rua Yexus Khetos, Nwg tuableeg Tub, peb tug Tswv.

Koj puas tso sab plhuav rua Vaaj Ntsujplig tug Dlawbhuv?
Kuv tso sab plhuav rua Vaaj Ntsujplig tug Dlawbhuv.

KEVCAI RAUSDLEJ

(Npe), Kuv muab koj ua kevcai rausdlej lug ntawm Vaaj Leejtxiv,
hab lug ntawm Vaaj Leejtub,
hab lug ntawm Vaaj Ntsujplig tug Dlawbhuv lub npe. Amees.

KEV TSAA TEG (TUAV) THOV VAAJTSWV FOOM KOOBMOOV

Vaaj Ntsujplig tug Dlawbhuv tsomkwm koj hab paab kuas koj ua tau ib tug tuabneeg dlawbhuv hab ua hum le Vaajtswv lub sab nyam hab tau txais kev kaaj sab lug. Amees.

KEVCAI NCUTXUG KEVCAI RAUSDLEJ

Xwbfwb caw cov tuabneeg kws ua kevcai ncutxug kevcai rausdlej nub ntawd lug muab dlej ntub taubhau hab has tas.

Ncuntsoov tas koj tau ua kevcai rausdlej lawm hab ua Vaajtswv tsaug. Amees.

Cov kws lug ua kevcai ncutxug kevcai rausdlej lossis cov kws lug ua kevcai leeg koom ua koobxeeb, siv cov lug nug nraag qaab nuav.

Qhov kws koj ua koomxeeb rua huv Yexus Khetos lub tuamtsev toob qaabntuj,
koj puas yuav ua ncaajnceeg rua Yexus Khetos lug huv cov ntseeg United Methodist,
hab siv taagnrho koj tug zug lug txhawbnqaa Vaajtswv teg dlejnum?

Kuv ua.

Qhov kws koj ua koomxeeb rua huv pawg ntseeg nuav,
koj puas yuav rau sab nro koomteg rua nwg teg dlejnum,
lug ntawm koj kev thov Vaajtswv, koj kev tuaj koom uake,
koj lub peevxwm hab nyajtxag, koj tegnum
hab koj kev ua timkhawv?

Kuv ua.

KEV ZOO SAB HAB TOG TXAIS

Ib tsoom kwvtij neejtsaa nkaujmuam nraugnug hab phoojywg txhua tug, kuv qha rua mej nubnua has tas cov tuabneeg nuav tau ua kevcai rausdlej lossis lug ua koomxeeb tshab lawm. Kuv caw peb txhua tug paab txhawb kuas puab txuj kev ntseeg luj hlub nyob huv Yexus Khetos. (Lossis lwm lu lug kws tsimnyog zoo has).

(Sijhawm nuav tug xwbfwb caw cov ntseeg lug tuav teg zoo sab togtxais cov koomxeeb tshab hab ib leeg has rua ib leeg tas, “Kev kaajsab ntawm Yexus Khetos nyob nrugnraim koj”).

(Kev pehawm muaj moog ntxiv rua kevcai noj Tswv Yexus rooj mov).

LICENSING AND PERMISSIONS
"Hmong United Methodist Baptismal Covenant" (cc) 2012 The Hmong Writing Group of the Open Source Liturgy Project of Discipleship Ministries of The United Methodist Church.

This work is protected under a Creative Commons License that permits it to be copied and shared, but not sold or modified without obtaining written permission. To obtain permission for other uses, contact [email protected].

Creative Commons License
"Hmong United Methodist Baptismal Covenant", Hmong Writing Group of the Open Source Liturgy Project of The General Board of Discipleship of The United Methodist Church is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Photo: Hmong Writing Group-- Daniel Yang, Shine Vang, Tsuker Yang, Luke Thao, and Tsuchue Vang